empatyzer

nadawaj na tych samych falach

Login

Wiedza

Różnorodność i integracja (D&I) w sektorze opieki zdrowotnej

W dzisiejszych czasach, różnorodność i integracja (D&I) w sektorze opieki zdrowotnej nabierają szczególnego znaczenia, odzwierciedlając rosnącą świadomość społeczną na temat równości, sprawiedliwości i dostępu do opieki zdrowotnej dla wszystkich. Sektor opieki zdrowotnej, będący na pierwszej linii frontu w dbaniu o dobrostan społeczeństw, stoi przed wyzwaniem stworzenia środowiska, które jest nie tylko otwarte i przyjazne dla różnorodnej populacji pacjentów, ale również zapewnia równy dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych.

D&I Jako klucz do polepszenia opieki zdrowotnej

Wprowadzenie i wdrażanie strategii D&I w placówkach medycznych, szpitalach, klinikach oraz wśród personelu medycznego ma kluczowe znaczenie dla poprawy wyników zdrowotnych, zwiększenia satysfakcji pacjentów oraz budowania zaufania między pracownikami służby zdrowia a społecznościami, które obsługują. Ponadto, skuteczna realizacja polityk D&I może przyczynić się do zmniejszenia nierówności w zdrowiu, co jest konieczne dla osiągnięcia celów zrównoważonego rozwoju i budowania sprawiedliwszego społeczeństwa.

Stan aktualny D&I w opiece zdrowotnej

W sektorze opieki zdrowotnej aktualne statystyki dotyczące D&I wyglądają następująco:

 

– Kobiety stanowią 67% globalnej siły roboczej w sektorze zdrowia i opieki społecznej. / WHO Statistics

– Około 75% stanowisk kierowniczych w sektorze zdrowia i opieki społecznej zajmują mężczyźni. / WHO Statistics

– Tylko 20% globalnych organizacji zdrowotnych osiągnęło parytet płci w swoich zarządach. / WHO Statistics.

– Różnica w wynagrodzeniach między płciami w pracy zdrowotnej i opiekuńczej wynosi 25%. / WHO Statistics.

– 87% pracowników służby zdrowia twierdzi, że ich organizacja przywiązuje wagę do różnorodności i integracji. / WHO Statistics

– Tylko 36% pracowników opieki zdrowotnej uważa, że ich kierownictwo efektywnie pokazuje znaczenie różnorodności i integracji poprzez swoje działania. / WHO Statistics

Wyzwania i Bariery D&I w Sektorze 

Wyzwania i bariery w implementacji strategii różnorodności i integracji (D&I) w sektorze opieki zdrowotnej są złożone i wielowymiarowe. Jednym z głównych wyzwań jest zapewnienie zaangażowania liderów organizacji. Badanie przeprowadzone wśród firm z listy Fortune 1000 wykazało, że 41% respondentów stwierdziło, że ich organizacje mają bardzo nieformalne działania na rzecz różnorodności, bez konkretnego planu, głównie z powodu braku czasu. Kluczowe jest, aby kierownictwo przeznaczało zasoby na działania D&I, nawet w obliczu niepewności.

 

Pomiar Postępów w Realizacji Celów D&I

Innym istotnym wyzwaniem jest pomiar postępów w realizacji celów D&I. Roczne ankiety nie są wystarczające do oceny postępu; potrzebne jest ciągłe monitorowanie i gromadzenie bieżących informacji o tym, co pracownicy myślą i czują. Ważne jest, aby pracownicy mieli możliwość wyrażania swoich obaw związanych z D&I, co może dostarczyć wglądu w potencjalne konflikty, o których menedżerowie mogą nie wiedzieć. Korzystanie z tej informacji zwrotnej do wprowadzania inicjatyw skoncentrowanych na ludziach może pomóc w budowaniu zaufania i lepszej ogólnej wydajności.

 

Mierzenie D&I

Mierzenie różnorodności jest stosunkowo proste i można to zrobić, analizując skład pracowników pod kątem płci, rasy, geografii itp. Mierzenie integracji jest trudniejsze, ale można to zrobić, analizując środowisko pracy — sprawiedliwe praktyki zatrudnienia, integrację różnic i włączenie w podejmowanie decyzji, oraz skalę postrzeganej integracji grupowej, która mierzy poczucie przynależności i autentyczności pracowników. Te wyzwania podkreślają konieczność zintegrowanego podejścia do D&I, które obejmuje zaangażowanie na wszystkich poziomach organizacji, ciągłe monitorowanie i ocenę postępów oraz tworzenie otwartego dialogu i zaufania między pracownikami a kierownictwem.

Jak D&I Przyczynia Się do Rozwoju Sektora 

D&I przyczynia się do rozwoju sektora opieki zdrowotnej poprzez promowanie innowacji, poprawę jakości opieki i zwiększenie satysfakcji pacjentów. Zespoły różnorodne pod względem kulturowym, płciowym i doświadczeniem są bardziej skłonne do innowacyjnego myślenia i rozwiązywania problemów, co jest kluczowe w dynamicznie zmieniającym się środowisku opieki zdrowotnej. Ponadto, reprezentacja różnorodnych perspektyw wśród pracowników może lepiej odzwierciedlać zróżnicowaną populację pacjentów, co przyczynia się do lepszego zrozumienia ich potrzeb i oczekiwań.

Budowanie Otwartego i zintegrowanego Środowiska Pracy

To z kolei może prowadzić do bardziej spersonalizowanej i skutecznej opieki, zwiększając satysfakcję pacjentów i ich zaangażowanie w proces leczenia. Integracja i różnorodność w sektorze opieki zdrowotnej sprzyjają również tworzeniu bardziej otwartego i inkluzywnego środowiska pracy, które przyciąga i zatrzymuje ludzi, poprawiając morale pracowników i zmniejszając fluktuację personelu. W rezultacie, instytucje opieki zdrowotnej, które aktywnie promują i wdrażają strategie D&I, są lepiej przygotowane do sprostania wyzwaniom współczesnej opieki zdrowotnej, zapewniając wysokiej jakości opiekę dla swojej zróżnicowanej bazy pacjentów.

Globalna Perspektywa D&I w sektorze opieki zdrowotnej

Globalna perspektywa D&I w sektorze opieki zdrowotnej podkreśla znaczenie rozumienia i doceniania różnorodności kulturowej, etnicznej, płciowej i zawodowej wśród pracowników oraz pacjentów. Na całym świecie systemy opieki zdrowotnej zmierzają do lepszego odzwierciedlenia globalnego społeczeństwa poprzez promowanie różnorodności wśród personelu medycznego i kierowniczego. D&I ma kluczowe znaczenie dla globalnego sektora opieki zdrowotnej, ponieważ różnorodność populacji wymaga odpowiednio zróżnicowanych strategii leczenia, badań medycznych i polityk zdrowotnych.

Wpływ D&I na Efektywność Globalnej Opieki Zdrowotnej

Przykładowo, inicjatywy takie jak Global Health 50/50 dążą do osiągnięcia równości płci i wzmocnienia różnorodności w globalnym zdrowiu, podkreślając potrzebę równych szans dla wszystkich, niezależnie od płci czy pochodzenia. Wdrażanie polityk D&I w globalnych organizacjach zdrowotnych, takich jak WHO czy NGO, ma na celu nie tylko zapewnienie sprawiedliwości i równości, ale także zwiększenie efektywności opieki zdrowotnej poprzez uwzględnienie szerokiego zakresu perspektyw i doświadczeń. Dzięki temu sektor opieki zdrowotnej jest w stanie lepiej reagować na globalne wyzwania zdrowotne, takie jak pandemie, choroby przewlekłe czy nierówności w dostępie do opieki, a także promować zdrowie i dobrostan na poziomie globalnym.

Uprzedzenia Kulturowe i Regionalne 

Uprzedzenia kulturowe i regionalne w sektorze opieki zdrowotnej stanowią istotną barierę dla efektywnego świadczenia usług i równego dostępu do opieki. Te uprzedzenia mogą wpływać na decyzje kliniczne, komunikację między pracownikami służby zdrowia a pacjentami oraz na ogólną jakość opieki. Brak wiedzy lub zrozumienia kulturowych praktyk zdrowotnych może prowadzić do nieadekwatnego diagnozowania lub leczenia, a stereotypy dotyczące pewnych grup etnicznych mogą negatywnie wpływać na poziom zaufania i otwartości w relacji lekarz-pacjent.

Przezwyciężanie Uprzedzeń przez Edukację i Polityki Antydyskryminacyjne

Regionalne różnice w dostępie do zasobów zdrowotnych często odzwierciedlają ekonomiczne i społeczne nierówności, co może utrudniać realizację celów D&I. Szkolenia z zakresu kompetencji kulturowych oraz wdrażanie polityk antydyskryminacyjnych są kluczowe dla przezwyciężenia tych wyzwań. Poprzez edukację i promowanie świadomości na temat różnorodności kulturowej i społecznej, sektor opieki zdrowotnej może lepiej dostosować swoje usługi do potrzeb wszystkich pacjentów, niezależnie od ich pochodzenia kulturowego czy regionu, z którego się wywodzą.

Znaczenie D&I w sektorze opieki zdrowotnej

Znaczenie różnorodności i integracji (D&I) w sektorze opieki zdrowotnej jest nieocenione, gdyż bezpośrednio wpływa na jakość i dostępność opieki zdrowotnej. D&I promuje lepsze zrozumienie i szacunek dla różnych perspektyw, co przekłada się na bardziej kompleksowe i skuteczne podejście do opieki zdrowotnej. Organizacje zdrowotne, które aktywnie wdrażają strategie D&I, często doświadczają lepszej współpracy w zespołach, większej innowacyjności oraz zdolności do rozwiązywania złożonych problemów zdrowotnych.

D&I Jako Strategia na Rzecz Równości w Dostępie do Opieki

Różnorodność wśród personelu medycznego umożliwia lepsze zrozumienie potrzeb pacjentów z różnych środowisk kulturowych i społecznych, co prowadzi do bardziej spersonalizowanej i empatycznej opieki. Ponadto, integracja i równość w sektorze zdrowia przyczyniają się do redukcji nierówności zdrowotnych poprzez zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości usług zdrowotnych dla wszystkich grup społecznych. W związku z tym, inwestycja w D&I jest nie tylko kwestią etyczną, ale również strategiczną, mającą bezpośredni wpływ na efektywność systemu opieki zdrowotnej i zadowolenie pacjentów.


empatyzer
Empatyzer. sp. z o.o.
Warszawska 6 / 32, 
15-063 Białystok, Polska
NIP: 9662180081
e-mail: em@empatyzer.com
tel.: +48 668 898 711
© 2023 - Empatyzer
Pierwszy profesjonalny system uczący dobrej komunikacji w zespołach i całych organizacjach wtedy i tam, kiedy i gdzie tego potrzebują
magnifiercrossmenuchevron-downarrow-leftarrow-right