empatyzer

nadawaj na tych samych falach

Login

Wiedza

Regulamin

REGULAMIN KLIENTA b2b

 

1. [Definicje]

Na potrzeby niniejszego regulaminu poniższym pojęciom nadane zostaje następujące znaczenie:

 1. System – oprogramowanie komputerowe służące do treningu komunikacji interpersonalnej i międzykulturowej;
 2. UsługodawcaEmpatyzer spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Białystoku (adres: ul. Warszawska 6 / 32, 15-063 Białystok, Polska), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0001048777, identyfikująca się numerami REGON: 525921140 oraz NIP: 9662180081, e-mail: em@empatyzer.com;
 3. Usługa – usługa zapewnienia dostępu do Systemu świadczona przez Usługodawcę na rzecz Klienta, w zakresie określonym w Regulaminie;
 4. Umowa – umowa o świadczenie Usługi zawierana w formie elektronicznej pomiędzy Klientem a Usługodawcą;
 5. Klient – osoba fizyczna (prowadząca działalność gospodarczą lub zawodową, zawierająca Umowę z Usługodawcą w zakresie tej działalności), osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną;
 6. Strony – Klient i Usługodawca;
 7. Konto Klienta – konto Klienta w Systemie;
 8. Konto Użytkownika – konto Użytkownika w Systemie;
 9. Użytkownik – osoba fizyczna korzystająca z Systemu będąca pracownikiem lub współpracownikiem Klienta;
 10. Regulamin – niniejszy dokument;
 11. Formularz – formularz elektroniczny, wypełniany przez Klienta, którego przesłanie inicjuje procedurę zawarcia Umowy;
 12. Konfiguracja – dostosowanie przez Usługodawcę Konta Klienta i Kont Użytkowników do współdziałania z infrastrukturą;
 13. Cennik – cennik zawierający elementy Płatności należne Usługodawcy odnoszący się do poszczególnych parametrów korzystania z Serwisu;
 14. Płatności – opłaty należne Usługodawcy w kwotach i terminach określonych w Umowie i Cenniku;
 15. Siła Wyższa – zdarzenie nadzwyczajne i niemożliwe do przewidzenia lub zapobieżenia, którego nie udałoby się uniknąć nawet w wypadku zachowania staranności Stron bądź zdarzenie uznane za siłę wyższą przez Usługodawcę w Regulaminie;
 16. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny;
 17. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);
 18. Umowa Powierzenia – umowa powierzenia Danych Osobowych do przetwarzania w rozumieniu art. 28 RODO zawierana pomiędzy Usługodawcą a Klientem na podstawie Regulaminu.

 

2. [Zawarcie Umowy i dostęp do Serwisu]

 1. Umowa zostaje zawarta w momencie prawidłowego wypełnienia i przesłania przez Klienta Formularza oraz uiszczenia określonych w Formularzu Płatności (Umowa może zostać zawarta również bez użycia Formularza po zaakceptowaniu przez Klienta oferty przedstawionej przez Usługodawcę i uiszczeniu przez Klienta wskazanych przez Usługodawcę Płatności).
 2. Usługodawca zapewnia Użytkownikom wskazanym przez Klienta dostęp do Systemu na zasadach określonych w Regulaminie. 
 3. Przed zawarciem Umowy Klient zobowiązany jest zapoznać się z wymaganiami technicznymi oraz wszelkimi innymi informacjami i dokumentami dotyczącymi Systemu udostępnianymi przez Usługodawcę. 
 4. Korzystanie z Systemu wymaga przeprowadzenia przez Usługodawcę Konfiguracji we współpracy z Klientem. Konfiguracja Systemu obejmuje:
 1. utworzenie Konta Klienta,
 2. utworzenie Kont Użytkowników,
 3. wsparcie we wdrożeniu Systemu,
 4. inne wymagania wskazane w Systemie. 
 1. W celu dokonania Konfiguracji Klient musi przekazać Usługodawcy informacje i materiały wskazane przez Usługodawcę, w tym w szczególności dane rejestrowe Klienta (w tym nazwę, adres, NIP) oraz listę akceptowanych domen e-mailowych Użytkowników.
 2. Klient akceptuje fakt, że:
 1. rejestracja w Systemie oraz korzystanie z Systemu przez Użytkowników jest dobrowolne,
 2. Użytkownik może samodzielnie decydować o korzystaniu lub niekorzystaniu z Systemu, a także o usunięciu lub zawieszeniu Konta Użytkownika, na co Klient nie ma wpływu,
 3. w celu prawidłowego działania Systemu niezbędne jest działanie ze strony Użytkowników, w tym wypełnianie przez Użytkowników testów, ankiet i kursów dostępnych w Systemie, 
 4. Klient nie będzie miał dostępu do Kont Użytkowników, w tym w szczególności Klient nie uzyska dostępu do danych Użytkowników wprowadzonych w Systemie, haseł, wyników testów i ankiet przeprowadzonych przez Użytkowników, informacji dotyczących wyników szkoleń, w których Użytkownicy wzięli udział, reakcji i interakcji Użytkownika z Systemem oraz innymi Użytkownikami,
 5. Usługodawca może przetwarzać szczególne kategorie danych osobowych w rozumieniu art. 9 ust. 1 RODO, do których przetwarzania wymagane jest spełnienie co najmniej jednego z warunków wskazanych w art. 9 ust. 2 RODO (w tym posiadania zgody Użytkownika na przetwarzanie szczególnych kategorii danych osobowych),
 6. Usługodawca w celu zapewnienia prawidłowego działania Systemu może analizować i wykorzystywać informacje dotyczące struktury, organizacji i zasad działania przedsiębiorstwa Klienta oraz wszelkie inne informacje o systemach i urządzeniach wykorzystywanych przez Klienta i Użytkowników,
 7. Usługodawca za pośrednictwem Systemu może wysyłać do Użytkowników wiadomości i inne notyfikacje, 
 8. Usługodawca może zbierać i analizować informacje nt. interakcji Użytkowników z innymi Użytkownikami oraz osobami spoza przedsiębiorstwa Klienta,
 9. Usługodawca może archiwizować lub usuwać z Systemu dane Użytkownika na jego uzasadnione żądanie,
 10. Klient uzyskuje wyłącznie dostęp do raportów prezentujących zanonimizowane statystyki dotyczące korzystania przez Użytkowników z Systemu,
 11. Usługodawca może wprowadzać w Systemie ograniczenia dotyczące informacji przekazywanych przez Użytkowników, w tym ograniczenia przedmiotowe i czasowe,
 12. Użytkownikom zostanie udostępniony odrębny regulamin precyzujący zasady korzystania z Serwisu, do którego przestrzegania Użytkownicy są zobowiązani,
 13. Użytkownicy naruszający regulamin przeznaczony dla Użytkowników mogą utracić czasowo lub trwale dostęp do Systemu.
 1. Klient zobowiązuje się umożliwić Użytkownikom rejestrację w Systemie oraz instalację na służbowych urządzeniach oprogramowania niezbędnego do korzystania z Systemu przez Użytkowników. W celu prawidłowego działania Systemu Klient zapewni Usługodawcy dostęp do infrastruktury (co dotyczy w szczególności wpisania na białą listę i nieblokowania Systemu, stron internetowych Usługodawcy oraz serwerów Usługodawcy i oprogramowania dostarczanego przez Usługodawcę).
 2. System oferowany jest przez Usługodawcę wyłącznie do użytku profesjonalnego (nie prywatnego), związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej, zawodowej lub statutowej. Zawierając Umowę Klient potwierdza, że jest ona zawarta na potrzeby prowadzenia przez Klienta takiej działalności. 
 3. System udostępniany jest w formie „takiej jakiej jest” (as is), a Usługodawca nie jest zobowiązany do wprowadzania indywidualnych zmian w Systemie na żądanie Klienta, innych niż poprawianie bieżących błędów w ramach Systemu, przy czym w trakcie trwania Umowy Usługodawca uprawniony jest do wprowadzenia zmian, modyfikacji i aktualizacji Systemu.
 4. System nie zbiera informacji na temat treści komunikacji prowadzonej przez Użytkowników, w tym treści e-maili, chatów ani spotkań wideo, natomiast System może zbierać ogólne informacje dotyczące komunikacji prowadzonej przez Użytkowników, w szczególności informacje w dotyczące stron i częstotliwości takiej komunikacji.
 5. Klient akceptuje fakt, że System udostępniany jest w wersji testowej, co oznacza m.in., że w wyniku trenowania i udoskonalania Systemu, niektóre funkcjonalności, zasady działania oraz zawartość Systemu mogą zawierać błędy lub ulegać dalszym zmianom w wyniku prac nad Systemem prowadzonych przez Usługodawcę.

 

3. [Odpowiedzialność]

 1. Odpowiedzialność Usługodawcy za wady Systemu i szkody związane z korzystaniem z Systemu jest w całości i wyczerpująco uregulowana postanowieniami niniejszym paragrafie.
 2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie informować Usługodawcę o jakichkolwiek nieprawidłowościach w działaniu Systemu, w szczególności mogących wskazywać na nieuprawniony dostęp do Systemu.
 3. Klient ponosi odpowiedzialność za używanie Systemu, w tym w szczególności za zachowanie w poufności haseł i dostępów do Konta Klienta i Kont Użytkowników.
 4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:
 1. błędy w informacjach, wskazówkach i poradach generowanych w Systemie powstałych w związku z nieprawdziwymi lub błędnymi informacjami przekazywanymi przez Użytkowników,
 2. podjęte przez Klienta, Użytkownika lub osoby trzecie działania lub też skutki tych działań bądź zaniechań w związku z uzyskanymi za pośrednictwem Systemu informacjami, wskazówkami i poradami,
 3. używanie przez Użytkownika w Systemie informacji poufnych lub danych osobowych osób trzecich,
 4. dane, informacje oraz materiały udostępniane przez Klienta lub Użytkownika za pomocą Systemu,
 5. szkody spowodowane niezgodnym z Umową, Regulaminem, regulaminem dla Użytkowników lub niezgodnym z prawem wykorzystywaniem Systemu,
 6. niedziałanie lub nienależyte działanie Systemu na urządzeniu Klienta lub Użytkownika niespełniającym wymagań technicznych określonych przez Usługodawcę,
 7. przerwy w działaniu Systemu wynikające z awarii spowodowanych wadliwym funkcjonowaniem sprzętu, oprogramowania lub systemów teleinformatycznych, których utrzymanie nie leży w gestii Usługodawcy,
 8. wszelkie skutki wynikające z przejęcia danych dostępu Klienta lub Użytkownika do Systemu przez osobę trzecią, jeżeli przejęcie to nastąpiło z przyczyn niezależnych od Usługodawcy,
 9. utratę danych spowodowaną awarią sprzętu, oprogramowania lub systemów teleinformatycznych lub też innymi okolicznościami niezależnymi od Usługodawcy,
 10. nabycie zdolności lub umiejętności przez Użytkowników, w tym za wystąpienie jakichkolwiek efektów edukacyjnych po stronie Użytkowników,
 11. brak właściwego funkcjonowania Systemu ze względu na działanie Siły Wyższej,
 12. brak możliwości świadczenia Usługi z przyczyn technicznych zaistniałych po stronie zewnętrznych dostawców, z których Usługodawca korzysta przy realizacji Usługi.
 1. Odpowiedzialność Usługodawcy jest wyłączona:
 1. w przypadku, gdy Klient, Użytkownik lub inna osoba dokonała nieuprawnionej modyfikacji Systemu,
 2. w przypadku powstania po stronie Klienta, Użytkownika lub osób trzecich szkód wynikających z eksploatacji Systemu,
 3. w odniesieniu do szkód polegających na utracie lub zniekształceniu danych związanych z wykorzystaniem przez Klienta lub Użytkownika Systemu, jak również powstałych w związku z ujawnieniem danych zarejestrowanych przy wykorzystaniu Systemu,
 4. w odniesieniu do ewentualnej szkody lub utraconych przez Klienta lub Użytkownika korzyści spowodowanych bezpośrednio lub pośrednio działaniem, nie działaniem lub też błędnym działaniem Systemu,
 5. jeśli wada Systemu jest rezultatem niewłaściwego użytkowania lub zastosowania bądź zainstalowania na wadliwym urządzeniu lub w wypadku błędów wynikających z nieprawidłowej instalacji systemów informatycznych, na których działa System,
 6. w odniesieniu do szkody polegającej na uszkodzeniu Systemu lub zniekształceniu jego funkcji wskutek działania wirusów komputerowych (jakiegokolwiek rodzaju) wprowadzonych przez Klienta lub Użytkownika bądź inne osoby, za które Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności.
 1. Klient przyjmuje do wiadomości, że jakość Systemu, czas reakcji lub dostępność niektórych funkcji może zależeć od parametrów urządzeń i sieci łączności elektronicznej używanych przez Klienta i Użytkowników.
 2. Usługodawca ponosi odpowiedzialność z tytułu realizacji Umowy wyłącznie za okoliczności wynikające z winy umyślnej Usługodawcy. Łączna odpowiedzialność Usługodawcy związana z zawarciem i wykonaniem Umowy co do wszelkich roszczeń, umownych, jak i pozaumownych obejmuje jedynie szkody rzeczywiste z wyłączeniem utraconych korzyści i szkód następczych, i ogranicza się do kwoty maksymalnej zapłaconego przez Klienta na rzecz Usługodawcy wynagrodzenia – zarówno w odniesieniu do jednego zdarzenia powodującego szkodę jak i łącznie wszystkich zdarzeń

 

4. [Zgłaszanie błędów Systemu]

 1. Usługodawca wskazuje adres poczty elektronicznej m@empatyzer.com jako adres, na który Klient może kierować zgłoszenia dotyczące błędów Systemu.
 2. Klient przyjmuje do wiadomości, że System, tak jak każde złożone oprogramowanie komputerowe może zawierać błędy, defekty lub usterki i Usługodawca nie może gwarantować tego, że System będzie całkowicie od nich wolny.
 3. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 1 powyżej powinno zawierać:
  1. wskazanie osoby składającej zgłoszenie (w tym jej danych kontaktowych),
  2. wskazanie funkcjonalności Systemu, której dotyczy zgłoszenie i wyczerpujący opis problemów w jej działaniu),
  3. materiały (np. zdjęcia, nagrania lub zrzuty ekranu) obrazujące problemy występujące w Systemie, których dotyczy zgłoszenie.
 4. Usługodawca może zwrócić się do Klienta o dodatkowe wyjaśnienia, informacje lub materiały dotyczące problemów z działaniem Systemu.

 

5. [Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące Systemu]

 1. Dla prawidłowej współpracy z Systemem, system, z którego korzysta Klient i Użytkownicy, powinien spełniać następujące minimalne wymagania techniczne: OPIS WYMAGAŃ TECHNICZNYCH.
 2. System może być wykorzystywany przez Klienta i Użytkowników wyłącznie zgodnie z jego pierwotnym, określonym przez Umowę i Regulamin przeznaczeniem. Zabroniona jest jakakolwiek zmiana tego przeznaczenia przez Klienta lub Użytkownika. Zakazane jest wykorzystywanie Systemu do jakichkolwiek działań sprzecznych z prawem.
 3. Zakazane jest, w ramach korzystania z Systemu dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym, naruszającym dobra osobiste lub prawa osób trzecich (w szczególności prawa autorskie, dobra osobiste, prywatność) lub naruszające w jakikolwiek sposób obowiązujące normy społeczne i obyczajowe, zasady współżycia społecznego.
 4. Klient oraz Użytkownicy nie będą wprowadzali do Systemu jakichkolwiek danych, do których nie jest uprawniony lub do których zapisu w ten sposób nie byłby uprawniony (w tym danych osobowych, danych objętych tajemnicą przedsiębiorstwa, tajemnicą państwową, tajemnicą służbową lub tajemnicą zawodową).
 5. Niedozwolone jest przeprowadzanie w stosunku do Systemu jakichkolwiek testów penetracyjnych, testów bezpieczeństwa, próby łamania zabezpieczeń i działalności o charakterze hackerskim. Zakazane jest w szczególności używanie jakiegokolwiek oprogramowania w celu obejścia zabezpieczeń stosowanych w Systemie oraz dokonywanie jakichkolwiek działań, które mogłyby prowadzić do zakłócenia funkcjonowania Systemu (lub jego elementów) lub prób takich działań.
 6. Zawartość i struktura Systemu chronione są prawami autorskimi. Powielanie danych zawartych w Systemie w przypadkach innych niż wyraźnie dopuszczonych przez Umowę, Regulamin lub przepisy powszechnie obowiązującego polskiego prawa, bez zgody Usługodawcy jest zabronione. Zabronione jest jakiekolwiek modyfikowanie kodu Systemu, a także jakiekolwiek próby dekompilacji tego kodu lub jakiegokolwiek innego dotarcia do kodu źródłowego Systemu.
 7. Klient nie jest uprawniony do udostępniania Systemu jakimkolwiek podmiotom trzecim (przy czym za osoby trzecie nie są uważani Użytkownicy), w szczególności zawierania jakichkolwiek umów licencji, dzierżawy, najmu czy przeniesienia praw (postanowienie niniejsze wprowadzone jest dla uniknięcia wątpliwości i nie oznacza, że w jego braku lub w razie jego nieskuteczności lub nieważności, Klientowi przysługiwałoby prawo do zawarcia takich umów). Sprzeczne z Umową jest wykorzystywanie Systemu w celu stworzenia konkurencyjnego oprogramowania przez Klienta, Użytkownika lub podmioty trzecie powiązane z Klientem.
 8. Zawarcie Umowy nie powoduje przeniesienia jakichkolwiek praw własności intelektualnej przez Usługodawcę na Klienta ani nie zobowiązuje Usługodawcy do dokonania takiego przeniesienia.

 

6. [Powierzenie przetwarzania danych osobowych]

 1. W związku z zakładaniem Kont Użytkowników oraz wprowadzaniem danych do Systemu, następuje przekazanie Usługodawcy przez Klienta danych osobowych Użytkowników. W tym zakresie dochodzi do powierzenia przez Klienta Usługodawcy przetwarzania danych osobowych Użytkowników na zasadach określonych w RODO. W związku z powyższym niniejszym Klient zawiera z Usługodawcą Umowę Powierzenia o treści i na zasadach określonych poniżej.
 2. Na podstawie Umowy Powierzenia Klient powierza Usługodawcy do przetwarzania dane osobowe Użytkowników.
 3. Usługodawca jest uprawniony do przetwarzania powierzonych danych osobowych Użytkowników przez okres obowiązywania Umowy.
 4. Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników będzie następowało przy wykorzystaniu systemów informatycznych.
 5. Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników będzie obejmowało takie czynności jak: zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie danych osobowych Użytkowników.
 6. Zakres powierzonych do przetwarzania danych osobowych Użytkowników obejmuje takie dane osobowe jak: imiona, nazwiska, adresy e-mail, stanowisko, miejsce wykonywania pracy lub świadczenia usług (a także inne dane niezbędne do utworzenia konta w systemie Empatyzer dla wybranych pracowników i współpracowników Klienta).
 7. Klient oświadcza, że jest administratorem danych osobowych Użytkowników w rozumieniu przyjętym w RODO, oraz że jest uprawniony do ich przetwarzania w zakresie w jakim powierza je Usługodawcy.
 8. Usługodawca zobowiązuje się przetwarzać powierzone danych osobowych Użytkowników zgodnie z przepisami prawa, w tym RODO, to jest: 
  1. będzie przetwarzał dane osobowe Użytkowników wyłącznie na udokumentowane polecenie Klienta – co dotyczy też przekazywania danych osobowych Użytkowników do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej – chyba że obowiązek taki nakłada na niego prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego, któremu podlega Usługodawca; w takim przypadku przed rozpoczęciem przetwarzania Usługodawca informuje Klienta o tym obowiązku prawnym, o ile prawo to nie zabrania udzielania takiej informacji z uwagi na ważny interes publiczny;
  2. będzie zapewniał, by osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych Użytkowników zobowiązały się do zachowania tajemnicy lub by podlegały odpowiedniemu ustawowemu obowiązkowi zachowania tajemnicy; 
  3. będzie podejmował wszelkie środki wymagane na mocy art. 32 RODO; 
  4. będzie przestrzegał warunków korzystania z usług innego podmiotu przetwarzającego, o których mowa w art. 28 ust. 2 i 4 RODO;
  5. biorąc pod uwagę charakter przetwarzania, będzie w miarę możliwości pomagał Klientowi wywiązać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą, w zakresie wykonywania jej praw określonych w rozdziale III. RODO; 
  6. uwzględniając charakter przetwarzania oraz dostępne mu informacje, będzie pomagał Klientowi wywiązać się z obowiązków określonych w art. 32–36 RODO; 
  7. po zakończeniu świadczenia usług związanych z przetwarzaniem, zależnie od decyzji Klienta, usunie lub zwróci mu wszelkie dane osobowe Użytkowników oraz usunie wszelkie ich istniejące kopie, chyba że przepis powszechnie obowiązującego prawa nakazuje przechowywanie wszystkich lub niektórych danych osobowych Użytkowników przez Klienta;
  8. będzie umożliwiał Klientowi lub audytorowi upoważnionemu przez Klienta przeprowadzanie audytów, w tym inspekcji, i przyczynia się do nich. Klient obowiązany jest zawiadomić Usługodawcę o zamiarze przeprowadzenia audytu co najmniej na 7 (siedem) dni roboczych przed rozpoczęciem audytu; 
  9. będzie informował Klienta, jeżeli jego zdaniem wydane mu polecenie stanowi naruszenie RODO lub innych przepisów prawa dotyczących o ochrony danych osobowych;
  10. będzie informował Klienta o obowiązku przekazania, wynikającym z przepisów prawa, powierzonych danych osobowych Użytkowników do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
  11. będzie informował Klienta, o naruszeniu lub podejrzeniu naruszenia bezpieczeństwa lub poufności powierzonych danych osobowych Użytkowników.
 9. Klient wyraża zgodę na korzystanie przez Usługodawcę z usług innych podmiotów przetwarzających (podpowierzenie).
 10. Klient zobowiązany jest współdziałać z Usługodawcą w wykonaniu Umowy oraz Umowy Powierzenia, udzielać Usługodawcy wyjaśnień w razie wątpliwości co do legalności poleceń Klienta, jak też wywiązywać się terminowo ze swoich obowiązków wskazanych w Umowie i w Umowie Powierzenia. 
 11. Umowa Powierzenia została zawarta w celu realizacji Umowy. 
 12. W razie wygaśnięcia Umowy, jej rozwiązania lub odstąpienia od niej przez którąkolwiek ze Stron Umowa Powierzenia dzieli los Umowy.
 13. W razie przeniesienia całości lub części praw i obowiązków wynikających z Umowy przez Usługodawcę na podmiot trzeci, Usługodawca przeniesie jednocześnie, odpowiednio całość lub cześć praw i obowiązków z Umowy Powierzenia na tenże podmiot trzeci. 
 14. Usługodawca może wypowiedzieć Umowę Powierzenia w terminie natychmiastowym, w przypadku powzięcia informacji, że Klient przetwarza dane osobowe Użytkowników
  1. w sposób niezgodny z Umową Powierzenia lub Umową, w szczególności w przypadku, gdy oświadczenie, o którym mowa w ust. 7 powyżej jest bądź było nieprawdziwe, lub
  2. z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa lub wytycznych organów nadzorczych.
 15. Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników jest wykonywane zgodnie z polityką prywatności, którą Usługodawca udostępnia Klientowi. Klient zobowiązany jest udostępnić Użytkownikom politykę prywatności, o której mowa w poprzednim zdaniu i zadbać o spełnienie obowiązku informacyjnego z art. 13 i 14 RODO w imieniu Usługodawcy.

 

7. [Klauzula informacyjna – RODO]

 1. Zgodnie z art. 13 i 14 RODO Usługodawca informuje, że:
  1. administratorem danych osobowych Klienta (będącego osobą fizyczną) oraz pracowników, współpracowników, reprezentantów i innych przedstawicieli Klienta działających w jego imieniu lub na jego rzecz i współpracujących z Usługodawcą w związku z zawartą przez Klienta Umową (dalej: „Przedstawiciele Klienta”) jest Usługodawca;
  2. dane osobowe Klienta (będącego osobą fizyczną) przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust 1 lit. b) RODO („przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy”) oraz art. 6 ust 1 lit. c) RODO („przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze”) – w celu zawarcia, wykonywania, rozliczania i zakończenia Umowy oraz w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Usługodawcy (w tym obowiązków podatkowych i rachunkowo-księgowych),
  3. dane osobowe Przedstawicieli Klienta przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust 1 lit. f) RODO („przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią”) – w celu prawidłowej realizacji Umowy zawartej przez Klienta z Usługodawcą,
  4. odbiorcami danych osobowych Klienta oraz Przedstawicieli Klienta mogą być:
 1. podmioty prowadzący obsługę księgową, prawną i doradczą na rzecz Usługodawcy,
 2. podmioty świadczące na rzecz Usługodawcy usługi z zakresu hostingu oraz usług informatyczne, dostawcy systemów mailingowych,
 3. dostawcy narzędzi analitycznych, marketingowych i remarketingowych,
 4. zaufani partnerzy i współpracownicy Usługodawcy,
 5. podmioty powiązane kapitałowo, osobowo lub organizacyjnie z Usługodawcą,
 6. użytkownicy stron internetowych i mediów społecznościowych Usługodawcy oraz adresaci materiałów informacyjnych, promocyjnych i reklamowych dotyczących Usługodawcy;
 7. odbiorcy uprawnieni z mocy prawa do ich otrzymania.
 1. Dane osobowe Klienta (będącego osobą fizyczną) oraz Przedstawicieli Klienta nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany ani poddawane profilowaniu.
 2. Dane osobowe Klienta (będącego osobą fizyczną) oraz w niezbędnym zakresie dane Przedstawicieli Klienta będą przetwarzane przez czas trwania Umowy oraz po jej zakończeniu przez czas niezbędny do przedawnienia roszczeń związanych z Umową lub przez czas wymagany przez przepisy podatkowe (w zależności, który z tych terminów będzie dłuższy). 
 3. Klient (będący osobą fizyczną) oraz Przedstawiciele Klienta posiadają prawo dostępu do treści danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (o ile prawo takie przysługuje na podstawie przepisów prawa).
 4. Klient (będący osobą fizyczną) oraz Przedstawiciele Klienta ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (w Polsce jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uznają, iż przetwarzanie danych osobowych ich dotyczących narusza przepisy prawa, a w szczególności RODO.
 1. Niektóre z opisanych wyżej operacji przetwarzania danych osobowych mogą wiązać się z przesyłaniem danych osobowych do tzw. krajów trzecich (poza Europejski Obszar Gospodarczy), gdzie nie ma zastosowania RODO. Dzieje się to jednak zawsze w oparciu o instrumenty prawne przewidziane w RODO, gwarantujące adekwatną ochronę praw i wolności. 
 2. W przypadku transferu danych osobowych do państwa trzeciego w rozumieniu RODO, kiedy Komisja Europejska nie wydała decyzji w sprawie odpowiedniej ochrony danych osobowych dla tych krajów (zgodnie z art. 45 RODO), Usługodawca podejmuje odpowiednie środki zaradcze w celu zapewnienia stosownego poziomu ochrony danych w przypadku ich przesyłania. Należą do nich m.in. standardowe klauzule umowne Unii Europejskiej lub wiążące wewnętrzne przepisy w zakresie ochrony danych. W przypadkach, gdy nie jest to możliwe, Usługodawca opiera transfer danych na wyjątkach opisanych w artykule 49 RODO, w szczególności na wyraźnej zgodzie lub konieczności transferu danych w celu spełnienia warunków umowy lub realizacji działań poprzedzających umowę. Podstawą prawną w przypadku przekazywania danych do krajów trzecich jest więc – o ile nie podano inaczej – zgoda, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. a) RODO w związku z art. 49 ust. 1 lit. a) RODO.
 3. We wszelkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: em@empatyzer.com

 

8. [Informacje poufne]

 1. Usługodawca zobowiązuje się zachować w poufności wszelkie informacje udostępnione Usługodawcy przez Klienta lub Użytkowników bądź zebrane w ramach korzystania przez Klienta lub Użytkowników z Systemu. 
 2. Za ujawnienie informacji poufnych nie uważa się udostępnienia ich stale współpracującym z Usługodawcą pracownikom, współpracownikom, podwykonawcom i doradcom w związku z wykonywaniem Umowy, bieżącą działalnością Usługodawcy lub wykonywaniem prac związanych z Systemem.
 3. Usługodawca może zbierać dane dotyczące sposobu korzystania z Systemu i zachowań Użytkowników i Klienta, wykorzystywanych funkcjonalności oraz występujących problemów, w szczególności w celu dalszych prac nad Systemem (w tym na potrzeby wykorzystania tych informacji w pracach mających na celu trenowanie i udoskonalanie algorytmów tworzonych przez Usługodawcę).
 4. Klient zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji dotyczących Systemu oraz przedsiębiorstwa Usługodawcy, w posiadanie których wejdzie w związku z zawarciem lub wykonaniem Umowy. Klient zobowiązuje się wykorzystywać te informacje jedynie w związku z wykonywaniem Umowy i korzystaniem z Systemu zgodnie z Regulaminem. Strony zgodnie oświadczają, że informacje powyższe mają charakter poufny i stanowią podlegającą ochronie prawnej tajemnicę przedsiębiorstwa Usługodawcy. Obowiązek, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym nie jest ograniczony czasowo. Klient nie będzie usuwał lub ukrywał z Systemu żadnych oznaczeń, uwag lub opisów służących do określenia pochodzenia, identyfikacji lub praw własności Usługodawcy do Systemu.
 5. Klient zobowiązuje się odpowiednio zabezpieczyć System przed dostępem i korzystaniem przez osoby nie posiadające uprawnień do korzystania z Systemu. W przypadku uzyskania dostępu do Systemu przez nieuprawnioną osobę trzecią, Klient zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Usługodawcę.

 

9. [Rozliczenia Stron]

 1. Klient zobowiązany jest do uiszczania miesięcznej Płatności w wysokości wskazanej w Cenniku.
 2. Wysokość Płatności uzależniona jest od parametrów Systemu wybranych przez Użytkownika (w tym od wybranej przez Klienta liczby Użytkowników, czasu dostępu do Systemu oraz funkcjonalności Systemu). 
 3. Terminy Płatności określone są w Cenniku i mogą być uzależnione od wybranych przez Klienta parametrów Systemu. 
 4. Cennik dostępny jest pod adresem ADRES.
 5. Zmiana wybranych przez Klienta parametrów Systemu może skutkować zmianą wysokości Płatności (począwszy od dnia wprowadzenia takiej zmiany). Jeśli w trakcie trwania danego okresu rozliczeniowego nastąpi zdarzenie, o którym mowa w poprzednim zdaniu – dodatkowa, proporcjonalnie obliczona kwota Płatności zostanie doliczona do rozliczenia w kolejnym okresie rozliczeniowym, a Płatność w następnych okresach rozliczeniowych będzie uwzględniała już nową kwotę Płatności.
 6. W trakcie trwania Umowy wysokość Płatności może ulegać zmianie. Klient zostanie poinformowany o zmianie wysokości Płatności z odpowiednim wyprzedzeniem. 
 7. Klient wyraża zgodę na wystawianie z tytułu świadczenia Usług faktur bez podpisu w formie elektronicznej i przesyłanie ich na adres e-mailowy Klienta wskazany w Umowie lub przy zakładaniu Konta Klienta.
 8. Usługodawca może wstrzymać się ze świadczeniem Usługi w razie opóźnienia w zapłacie całości lub części Płatności.
 9. Płatności powiązane są między innymi z liczbą Użytkowników, którzy mają prawo korzystać z Systemu, natomiast Płatności ani żadne inne opłaty należne Usługodawcy nie zostaną pomniejszone lub zwrócone Klientowi, w przypadku niekorzystania przez konkretnych Użytkowników z Systemu lub usunięcia przez nich Kont Użytkownika w Systemie.
 10. W celu prawidłowego korzystania z Systemu wymagane jest przekazanie Usługodawcy informacji dotyczących co najmniej jednej wybranej przez Klienta metody płatności. W przypadku gdy Usługodawca nie może skorzystać z podstawowej metody płatności w celu pobrania należnej Płatności lub gdy płatność z wykorzystaniem takiej metody jest odrzucana, Klient upoważnia Usługodawcę do pobrania Płatności przy użyciu dowolnej innej metody płatności powiązanej z Kontem Klienta.

 

10. [Czas trwania Umowy]

 1. W zależności do wyboru Klienta Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony lub na czas określony.
 2. W przypadku, gdy Umowa zostaje zawarta na czas określony – Umowa ulega automatycznemu przedłużeniu na kolejne, takie same okresy, jeżeli przed zakończeniem danego okresu trwania Umowy żadna ze Stron nie wypowie Umowy. W kolejnych okresach trwania Umowy stosuje się zasady przedłużenia okresu obowiązywania Umowy opisane w niniejszym postanowieniu.
 3. Usługodawca ma prawo wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym (bez zachowania terminu wypowiedzenia) w przypadku:
 1. nieuiszczenia przez Klienta w terminie Płatności,
 2. wykorzystania przez Klienta Systemu do celów sprzecznych z Umową, Regulaminem lub polskim prawem,
 3. utrudniania lub uniemożliwiania przez Klienta prawidłowej realizacji Umowy przez Usługodawcę, w tym utrudniania lub uniemożliwiania prawidłowego działania Systemu,
 4. podania przez Klienta przy zawieraniu lub w trakcie obowiązywania Umowy nieprawdziwych informacji mogących mieć wpływ na prawidłowe lub bezpieczne wykonywanie Umowy przez Usługodawcę,
 5. innego naruszenia przez Klienta postanowień Umowy, Regulaminu lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa polskiego.
 1. Wypowiedzenie Umowy zgodnie z ust. 3. powyżej nie wyłącza obowiązku zapłaty Płatności do końca trwania okresu Umowy.
 2. Zawieszenie świadczenia Usługi bądź wypowiedzenie Umowy z przyczyn, o których mowa w ust. 3 powyżej, następuje bez uprzedniego wezwania Klienta do zaprzestania naruszeń. W wyżej opisanych przypadkach żadna z poniesionych przez Klienta Płatności nie jest Klientowi zwracana. 
 3. Okoliczności, o których mowa w ust. 3 powyżej stanowią ważne powody, o których mowa w art. 746 Kodeksu cywilnego w zw. z art. 750 Kodeksu cywilnego.
 4. Wypowiedzenie Umowy przez Usługodawcę wymaga zachowania formy dokumentowej.
 5. Usługodawca ma prawo zawiesić świadczenie Usługi w całości lub w części, jeżeli żądanie takie zgłoszą uprawnione do tego organy.
 6. Wznowienie świadczenia Usługi może nastąpić po ustaniu przyczyn ich zawieszenia, nie wcześniej niż po uiszczeniu przez Klienta wszelkich wymagalnych Płatności i innych należności wobec Usługodawcy.
 7. Zakończenie trwania Umowy (niezależnie od przyczyny prawnej lub faktycznej) daje prawo do zablokowania lub usunięcia przez Usługodawcę dostępu do Konta Klienta i Kont Użytkowników, a w szczególności usunięcia informacji wprowadzonych przez Klienta i Użytkowników do Systemu. 

 

11. [Postanowienie końcowe]

 1. Do oceny praw i obowiązków Stron wynikających z Umowy stosuje się prawo polskie. 
 2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą a Klientem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na adres Usługodawcy.
 3. Wszelkie informacje, zawiadomienia i wezwania skierowane do Klienta Usługodawca może kierować na adres poczty elektronicznej lub adres pocztowy podany przez Klienta w Formularzu lub w Koncie Klienta (ze skutkiem doręczenia na zasadach ogólnych).
 4. Klient zobowiązany jest informować Usługodawcę o zmianie adresu nie później niż w dniu takiej zmiany. W razie braku powiadomienia o zmianie adresu, przesyłkę wysłaną na ostatni znany przez Usługodawcę adres, która nie została podjęta przez Klienta, uznaje się za doręczoną w dniu jej nadania. Za doręczoną w dniu jej nadania uznaje się także przesyłkę, której odbioru Klient odmówił. Niniejsze postanowienie stosuje się odpowiednio do poczty elektronicznej. 
 5. Każda ze Stron uprawniona jest do przeniesienia całości lub części swoich praw lub obowiązków wynikających z Umowy na dowolny podmiot trzeci, przy czym Klient zobowiązany jest do uzyskania zgody Usługodawcy wyrażonej co najmniej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
 6. Jeżeli jedno lub więcej postanowień Regulaminu będzie lub stanie się nieważne lub bezskuteczne, nie wpływa to na ważność pozostałych postanowień Regulaminu. W miejsce postanowienia nieważnego lub bezskutecznego będzie miało zastosowanie postanowienie Regulaminu, które jest najbardziej zbliżone do osiągnięcia celu założonego przez Strony.
 7. Klient wyraża zgodę na otrzymywanie informacji o nowych usługach i produktach Usługodawcy oraz upgrade’ach i update’ach Systemu. 
 8. Usługodawca jest uprawniony do wysyłania powiadomień, w tym push notifications i podobnych na urządzenia Klienta i Użytkowników, zawierające informacje na temat Systemu i Usługodawcy oraz oferty marketingowe i promocyjne Usługodawcy, w tym informacje spersonalizowane.
 9. Powołane w Regulaminie bez bliższego oznaczenia numery paragrafów (§), ustępów (ust) i punktów (pkt) oznaczają odpowiednie jednostki redakcyjne Regulaminu.

 

empatyzer
Empatyzer. sp. z o.o.
Warszawska 6 / 32, 
15-063 Białystok, Polska
NIP: 9662180081
e-mail: em@empatyzer.com
tel.: +48 668 898 711
© 2023 - Empatyzer
Pierwszy profesjonalny system uczący dobrej komunikacji w zespołach i całych organizacjach wtedy i tam, kiedy i gdzie tego potrzebują
magnifiercrossmenuchevron-downarrow-leftarrow-right